Thẻ: lien ket ket cau thep

  • Liên kết kết cấu thép

    Trong chế tạo kết cấu thép có thể sử dụng các liên kết bu lông, đinh tán, hàn hoặc bu lông cường độ cao. 1 Liên kết bu lông : Không dùng bu lông thường để liên kết cố định trong các kết cấu ghép. Các bu lông tinh chế dùng để liên kết cố định trong các kết cấu ghép chỉ có thể có đường kính nhỏ thua đường kính lỗ không quá 0,3mm. Số lượng rông đen trong các bulông này theo qui định: – Nhiều nhất là 2 và ít nhất là 1 nếu đặt dưới đai …