Thẻ: ket cau thep

  • Lắp dựng kết cấu thép trên đà giáo

    I/ Lắp dựng kết cấu thép Đà giáo để lắp đựng kết cấu thép phải chế tạo đúng theo bản vẽ thiết kế và bảo đảm các yêu cầu về cấu tạo, yêu cầu về độ lún v.v… như đã nêu ở phần công trình phụ tạm phục vụ thi công. Cao độ đỉnh đà giáo để lắp dựng kết cấu thép phải bảo đảm sao cho có thể đặt được ở dưới biên dưới dàn hoặc đáy dầm các chồng nề có bề cao ít nhất 80 cm. Tại vị trí các nút dàn hoặc đầu các đoạn dầm …

  • Liên kết kết cấu thép

    Trong chế tạo kết cấu thép có thể sử dụng các liên kết bu lông, đinh tán, hàn hoặc bu lông cường độ cao. 1 Liên kết bu lông : Không dùng bu lông thường để liên kết cố định trong các kết cấu ghép. Các bu lông tinh chế dùng để liên kết cố định trong các kết cấu ghép chỉ có thể có đường kính nhỏ thua đường kính lỗ không quá 0,3mm. Số lượng rông đen trong các bulông này theo qui định: – Nhiều nhất là 2 và ít nhất là 1 nếu đặt dưới đai …